მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის აქტუალური საკითხები