თვითნებურად დაკავებული სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება